RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Zagadnienie 9 – niezawisłość sędziów bez granic


Z ostatniej chwili: Sprawę do końca w I instancji prowadziła bez przeszkód SSO Ewa Dietkow a mój wniosek o Jej wyłączenie odrzuciła osobiście i to jednoosobowo! W marcu SSO Ewa Dietkow wydała ostateczne postanowienie, którego kopię doręczono mi 24.08.2015. Warto przyjrzeć się szczegółowo uzasadnieniu wydanego postanowienia i porównać jego treść z całkowicie przeciwną opinią biegłej sądowej, w oparciu o którą postanowienie to winno być wydane. Można dostać głębokich bruzd na czole ze zdziwienia jak różne elementarze służyły w Polsce Ludowej do nauki czytania – literatura niemal sensacyjna.
Apelacja odrzucona bo podrobione moje podpisy, bez jakiegokolwiek sprawdzenia, SSO Ewa Dietkow usankcjonowała postanowieniem 03.07.2013 jako prawidłowe potwierdzenie doręczenia!  Czy dlatego nie dopuszczono do jej wyłączenia? Moje zażalenie na to postanowienie z 17.07.2013 zostało odrzucone w dniu 29.07.2013 a od spóźnionej w takim wypadku apelacji SSO Ewa Dietkow zażądała 20.000 złotych wpisu!
Według moich doświadczeń osobistych, tzw. niezawisłość sędziów, przestaje być atrybutem praworządności  a staje się usprawiedliwieniem dla rażącego łamania prawa.  Skutkiem tego w prowadzonym od czterech lat moim postępowaniu przeciw egzekucyjnym III C 736/08 nie odbyło się żadne merytoryczne posiedzenie Sądu a wezwanie na termin, na którym zapadł wyrok, nie zostało mi doręczone, zaś mój podpis na “zwrotce” został prostacko podrobiony. Mimo tego SSO Ewa Dietkow orzekła 16.03.2012  o oddaleniu pozwu bez jakiejkolwiek czynności procesowej. Podobnie postanowieniem na pierwszym posiedzeniu odrzuciła 16.11.2012  moje powództwo III C 278/10. I właśnie otrzymałem dwa postanowienia Sądu Apelacyjnego. A jak dalej potoczyły się wydarzenia w sprawie – proszę czytać na końcu felietonu.

Historia: Na początek próbka uczciwości SSO Ewy Dietkow. W protokole z posiedzenia Sądu (tajnego dla mnie i brzemiennego w skutki) z dnia 16.03.2012, możemy przeczytać, że “powód nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo”. Jak prawidłowo, to proszę popatrzeć w pokwitowania doręczenia mi przesyłki. Podpis mój jest podrobiony ale w dniu 30.12.2011, natomiast przesyłka została: – doręczona adresatowi – pozostawiona w Urzędzie Pocztowym Babice Stare – nie doręczona – “‘drzwi zamknięte” i to wszystko w dniu 29.12.2011. A więc doręczano mi to przez dwa dni i przesyłka miała aż trzy postaci, skoro i została doręczona i pozostawiona w Urzędzie i dodatkowo jako nie doręczona wróciła  – ale właśnie: dokąd wróciła? Czy na Pocztę – ta przecież musiałaby odesłać ją nadawcy a Sąd się do jej powrotu nie przyznaje. Więc co się z nią stało faktycznie? Kto ją pokwitował i prawdopodobnie wyrzucił? Podpis na “zwrotce” z całą pewnością nie należy do mnie ani do żadnego z dorosłych domowników, zwłaszcza, że zamieszkuję samotnie. Wystarczy gołym okiem laika spojrzeć na mój rzeczywisty podpis na przykład na mojej apelacji z 11.10.2012, że ten ze “zwrotki” jest ewidentnie sfałszowany. Ale dla potrzeby i założeń SSO Ewy Dietkow – pasuje jak ulał a doręczenie jest prawidłowe. To, że (jak wynika nawet z protokołu 16.03.2012), SSO Ewa Dietkow oddaliła wszystkie moje wnioski dowodowe,  i że nie doręczyła mi pisma procesowego złożonego przez pozwaną na wstępie posiedzenia Sądu, które całkowicie bezpodstawnie i wbrew zasadom prawa przemianowała na  “załącznik do protokołu”, to już tylko objawy i zarazem skutki tego, do bólu uczciwego i bezstronnego postępowania. Postępowania, które ja na własny użytek nazywam “niezawisłym od prawa i przepisów“.

Ciąg dalszy miał nastąpić i właśnie nastąpił.

Czując się zagrożonym dalszym przebiegiem postępowania i realną groźbą wyautowania mojej sprawy praktycznie bez postępowania sądowego jedynie tylko za pomocą manipulacji prawnych dokonywanych przez SSO Ewę Dietkow, w dniu 24.12.2012  skierowałem do Sądu wniosek o wyłączenie SSO Ewy Dietkow z prowadzenia moich spraw – na podstawie art. 49 Kpc. Bardzo szybko otrzymałem dwa postanowienia dotyczące toczących się spraw o dwóch sygnaturach III C 278/10 oraz III C 736/08, odpowiednio z dnia 07.01.2013 oraz 14.01.2013 oddalające oczywiście mój wniosek (Prezes Sądu na razie się nie wypowiedział). Ponieważ styl i argumentacja obu postanowień o oddaleniu mojego wniosku wydały mi się żenujące (proszę ocenić samemu), złożyłem zażalenia na te postanowienia w dniu 21.01.2013 roku. Złożyłem też w tym samym dniu 21.01.2013 wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o zapoznanie się z moimi wnioskami, wydanymi przez SO postanowieniami i moimi zażaleniami oraz o podjęcie stosownych działań, jako że wskazałem Prezesowi SO, kierując także do Prezesa SO mój wniosek o wyłączenie SSO Ewy Dietkow z dnia 24.12.2012, przypuszczalne zjawiska rażącego łamania prawa ocierające się o przestępstwa.

Nowość

Moim wnioskiem zajął się Wydział VI Sądu Apelacyjnego w Warszawie, któremu przewodniczy SSA Ryszard Sarnowicz – mój ‘fan’ od blisko 20 lat jeszcze z okresu ‘radomskiego’. Zatem z deszczu pod rynnę. Co prawda, postanowienie z dnia 29.04.2013 oddalające moje zażalenie z dnia 21.01.2013 – w zasadzie zupełnie bez uzasadnienia – wydali inni SSA, to rola Przewodniczącego Wydziału nie jest do przecenienia w takich wypadkach. A więc SSO Ewa Dietkow sędziuje nadal a mnie pozostaje wiara w skuteczność złożonej apelacji. Żartowałem. Właśnie apelacja jest tą, na której skutek najmniej mogę liczyć. Trafi ona bowiem nie gdzie indziej jak do Wydziału VI Sądu Apelacyjnego w Warszawie i może nawet rozstrzygnie ją sam SSA Ryszard Sarnowicz – Przewodniczący Wydziału?

Nowsza nowość

Stało się tak jak przewidywałem – choć na razie rozstrzygnięciu uległy tylko moje zażalenia, za to rzeczywiście obydwoma zajął się Pan Przewodniczący VI  Wydziału – SSA Ryszard Sarnowicz. Ale – ku mojemu niekłamanemu zdumieniu – w orzeczeniach padł remis 1 ; 1. Co prawda, Pan Przewodniczący postanowieniem 25.04.2013 wybielił wszystkie grzechy SSO Ewy Dietkow określając je nawet nie uprawdopodobnionymi przeze mnie (przedstawiłem konkretne dowody – ale niech tam), za to moje zażalenie merytoryczne na odrzucenie pozwu w ogóle – zostało drugim postanowieniem 278 25.04.2013 uwzględnione !

Dokumenty w sprawie III C 278/10

1/ Powództwo 18.01.2010

2/ Odpowiedź pozwanej Agencji Nieruchomości Rolnych z załącznikami 09.06.2010

3/Postanowienie SSO Ewy Dietkow 16.11.2012

4/ Moje zażalenie 24.12.2012

5/ Manipulacje SSO Ewy Dietkow prowadzonymi sprawami

Opinia grafologiczna z 17.09.2013.

Najnowsza nowość.

Zamieszczone poniżej dwa postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.01.2014 roku wywołały we mnie zalążek utraconej już dawno nadziei na rozstrzygnięcie mojej sprawy nie tyle już na moja korzyść ale chociażby sprawiedliwie i zgodnie z przebiegiem wydarzeń oraz przedstawionymi dokumentami.

Wynik sportowy = po raz drugi 1:1 a sędziował znowu SSA Ryszard Sarnowicz.

Szczególnie budującymi są niektóre sformułowania zawarte w uzasadnieniu pierwszego z postanowień (sygn. akt VI ACz 3601/13) a odnoszące się do wiarygodności moich badań lekarskich w terminie wyznaczonej rozprawy i do mojego wniosku o przeprowadzenie ekspertyzy grafologicznej moich podpisów ewidentnie podrobionych na dowodach doręczeń.

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto stwierdzenie Sądu Apelacyjnego znajdujące się na str. 5 uzasadnienia: “Złożona przez skarżącego opinia grafologiczna (k. 821 – 823) jako dokument prywatny, a zatem jedynie stanowisko strony w sprawie, nie może stanowić wystarczającego uprawdopodobnienia okoliczności, której weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej”.  

Ze stwierdzeniem tym nie można się zgodzić, gdyż moje stanowisko jako strony wyraziłem już wielokrotnie publikując moje podpisy obok podpisów znajdujących się na dowodach doręczenia. Przedstawiona opinia grafologiczna została wykonana (co prawda na moje prywatne zlecenie) ale jednak przez biegłego sądowego, który tylko dlatego, że zlecenie było prywatne, nie przestał przecież być biegłym grafologiem – dokument ten powinien być przez Sąd potraktowany co najmniej jako zeznanie (oświadczenie) świadka posiadającego wymagane przez Sąd Apelacyjny kwalifikacje.

Tym samym uprawdopodobnienie (nie dowiedzenie) okoliczności braku doręczenia mi przesyłek sądowych nie powinno budzić w Sądzie wątpliwości.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że wydane przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyroki skutkujące obecnie ponad 5 milionową egzekucją z mojego majątku, oparte zostały na tzw. “rozliczeniu Agencji” z dnia 15.03.1995, wykonanym co prawda przez głównego księgowego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie ale nie popartym żadnym dokumentem księgowym. Inne, tzw. “zestawienie“, które również zostało wykonane przez głównego księgowego OT ANR  w Szczecinie, posiada nawet odręczne skreślenia i pomniejszanie kwoty pierwotnie ujętej w tabeli.

Takie “paradokumenty” – choć trudno je uznać nawet za zwykłe stanowisko strony – sądy w Szczecinie przyjęły bez żadnych wątpliwości, jako podstawowe dokumenty finansowe dla wydania orzeczeń, choć mimo moich wielokrotnych wniosków, Agencja nie przedstawiła w tych sądach (w warszawskich zresztą też nie) żadnej dokumentacji księgowej potwierdzającej prawidłowość i prawdziwość ich sporządzenia takiej jak np. wysokość stóp odsetkowych, według których odsetki zostały wyliczone, pokwitowania wpłat, kopie wysłanych do mnie faktury obciążeniowe itd., itp..

Postanowienia SA z 09.01.2014

Materiały procesowe “Z ostatniej chwili”

Z ostatniej strony opinii kryminalistycznej wynika wprost, że nie ja podpisałem “zwrotki” pocztowe w dniu 30.12.2011 roku a pochopny wyrok SSO Ewy Dietkow orzekający w swym uzasadnieniu arbitralnie, że są na nich moje podpisy, nabrał jeszcze bardziej cech braku bezstronności.

Ciąg dalszy zapewne nastąpi….

Polecam także uwadze felietony


Komentarzy: 12 »

 1. Autor: Artur Wójtowicz

  23 October 2013 @ 15:30

  Witam jakim prawem i bez mojej wiedzy na Pana stronie pojawia się wykonana przeze mnie ekspertyza. Istnieje ochrona danych osobowych. Proszę zatem o usunięcie ekspertyzy ze strony, ewentualnie o wymazanie danych, jeśli nie chce się Pan ze mną spotkać w sądzie.

 2. Autor: international removals

  4 December 2013 @ 00:43

  Whenever you add together the better odds and also the actual funds bonuses it
  is hard to beat the value of an internet casino. But today’s world is
  the world of improved technology, computer and internet
  and with the help of all the above things people have invented online
  casino games. Online casino software aims to do one main
  thing, that being, to make your online gambling experience as close to an experience in a real casino as possible.
  From booking a movie ticket to booking a place for marriage ,
  each particular thing can be done over the internet and
  so as gambling.
  international removals ostatnio opublikował..international removalsMy Profile

 3. Autor: Ecocomfort

  7 May 2014 @ 18:24

  Tak, czytam z zaciekawieniem tę sprawę, stwierdzam że to są dla przeciętnego obywatela nieprawdopodobne rzeczy i dopóki samego człowieka nie dotyczy takie nieszczęście to nie zdaje sobie sprawy jak działają nasze sądy.

 4. Autor: Johny

  9 May 2014 @ 11:50

  Szczerze jestem zielony w tym sprawach prawnych, ale artykuł ciekawy i zawierający dużo informacji o których nie miałem pojęcia, będę zaglądał częściej, aby poszerzyć swoje informacje prawne.
  Pozdrawiam

 5. Autor: meraszka

  9 May 2014 @ 17:32

  Dobrze że zaglądłam na ten blog ,pouczających spraw można się naczytać że ażczłowiekowi włosy stają jak słyszę o naszym prawie .No niestety życie czasami stawia nas w ciężkich sytuacjach i warto wiedzieć czego się można spodziewać po naszych sądach.
  meraszka ostatnio opublikował..Przedłużanie i zagęszczanie rzęs – KrakówMy Profile

 6. Autor: jahydraulik

  11 May 2014 @ 18:30

  Tak naprawdę nigdy się tym specjalnie nie interesowałem ,aż nie spotkała mnie sytuacja gdzie musiałem mieć do czynienia z naszymi sędziami i prawem. I to są dokładnie podobne perypetie przez które musiałem przejść.To po prostu graniczy z tragedia co u nas się wyprawia.A trwa wszystko długie miesiące ,a bywa że lata.Teraz czytam właśnie takie artykuły ,jak to wygląda u innych.
  jahydraulik ostatnio opublikował..Specjalistyczne urządzenia wykorzystywane przez serwis Hydraulik KrakówMy Profile

 7. Autor: Nina

  20 May 2014 @ 07:03

  dopóki nas nie dotykają takie sprawy to nie mamy pojęcia co się w świecie prawników i sędziów dzieje. Miałam ostatnio doczynienia po tym jak pogryzł mnie pies na osiedlu. To co wyprawiali oskarżeni i wymyślali to ludzkie pojęcie przechodzi, jednak w moim przypadku sędzina wykazała się zdrowym rozsądkiem
  Nina ostatnio opublikował..Bezglutenowy żurek na zakwasieMy Profile

 8. Autor: Automator

  26 May 2014 @ 13:05

  Jestem zszokowany tym co się dzięki temu artykułowi dowiedziałem. Dzięki.
  Automator ostatnio opublikował..Wertteil – wysoka jakość w dobrej cenieMy Profile

 9. Autor: Oskar

  29 May 2014 @ 14:40

  To w jaki sposób działają niektórzy sędziowie nie zna granic. Sprawy ciągną się latami, wyroki jakie chcą, takie dają…

 10. Autor: Grzegorz

  9 June 2014 @ 15:04

  Pozostaje mi tylko trzymać za Ciebie kciuki i liczyć na to, że doprowadzisz tą sprawę do końca. Pokaż wszystkim ludziom, że na prawdę da się walczyć z sądownictwem.
  Grzegorz ostatnio opublikował..Hurtownia przyprawMy Profile

 11. Autor: Karolina

  2 September 2015 @ 10:55

  Kompletnie nie znam się na tych rzeczach, ale artykuł wyjaśnia wszystko rzeczowo, dziękuję, tego szukałam 🙂

 12. Autor: Kamil z ksservice.pl

  12 January 2016 @ 08:31

  No i tak powinny być pisane posty dotycząće prawa, dzięki takiemu pisaniu wszystko jest dla mnie jasne. Dziękuję.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu · Adres TrackBack

Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google