RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Zagadnienie 1


Matactwa sądowe datami pism i zdarzeń to podstawa utrzymywania władzy sądowo – komorniczej w lokalnych społecznościach.

Przedstawiam pierwsze i niezbyt trudne zadanie dla czytelników prawnej części strony www.paraprawo.pl.

To zadanie to próba ustalenia – na podstawie załączonych postanowień sądowych – terminu na złożenie skargi na czynność komornika pod nazwą opis i oszacowanie.

Zalecam przy tym zwrócenie uwagi na fakt, że dwa postanowienia Sądu Okręgowego, wydane przez tego samego sędziego w dniach 07.11.2008 i 14.09.2009, wzajemnie się wykluczają, co nie znaczy, że inny sędzia tę kwestię rozstrzygnął.

Wręcz przeciwnie, dodał On do katalogu możliwych do wyboru terminów kolejny, opisany na str. 2 postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 10.04.2009.

Teraz już konia z rzędem temu, kto ustali ten nieszczęsny termin – pozornie bardzo prosto zdefiniowany w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 950.

Pozostają do rozstrzygnięcia kwestie:

1/ skąd dłużnik (lub wierzyciel) ma wiedzieć w jakim dniu protokół został sporządzony, wypełniony wszystkimi danymi i podpisany przez uprawnione ale i wymagane osoby – uczestników postępowania egzekucyjnego?

2/ kto ma podpisać protokół aby czynność można było uznać za zakończoną?

3/ jak ustalić termin czynności, skoro komornik zabiera do kancelarii niemal pusty druk i potem (bez czyjejkolwiek obecności) wypełnia go i podpisuje w dowolnym dniu?

4/ na przykład, jak jest możliwe aby komornik sporządził opis i oszacowanie w dniu 26.03.2004 a biegły sporządził oszacowanie w dniu 30.03.2004? Jasnowidz czy prorok jakiś?

Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych materiałów dokumentacyjnych i podjęcie dyskusji na ten temat.

Moje pisma 28.02.2004,13.04.2004, 24.04.2004,

W ten sposób sądy pozbawiły mnie możliwości złożenia skarg na opis i oszacowanie mojej nieruchomości odrzucając te skargi jako nieterminowe.

Szczegóły możecie Państwo przeczytać w mojej skardze do Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 24.04.2004, oraz protokołach komorniczych z dnia 26.03.2004 oraz z dnia 21.11.2008.

Przecież uczciwiej byłoby napisać w uzasadnieniach: „nie, bo nie”….

——————————————————————————————

Yes, yes, yes – zakrzyknąłem za naszym byłym Premierem. Znalazłem czwarty termin z grupy tych, o których mowa w Zagadnieniu 1

Termin taki – ustalił Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, IV Wydział Cywilny Odwoławczy, a jakże by nie, w swoim postanowieniu z dnia 03.03.2010 roku.

Mianowicie brzmi on tak:

„Datą określoną w art. 950 Kpc jest w tym przypadku dzień doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o sporządzeniu operatu (szacunkowego nieruchomości – dopisek mój)”.

I nie chodzi tu nawet (co byłoby do przyjęcia np. przypadku doręczenia operatu wraz z protokołem komorniczym z opisu i oszacowania) o doręczenie tegoż operatu szacunkowego ale zaledwie o….zawiadomienie, że jest on sporządzony i gdzieś przebywa – nie wiadomo gdzie i kiedy można go obejrzeć, przeczytać skopiować itd.

Innym nieuprawnionym wnioskiem wysnutym przez trzech zawodowych Sędziów SSO, SO i SR, jest to, że ponieważ posłużyłem się kopią zawiadomienia o sporządzeniu operatu, to znaczy, że mi takie pismo doręczono. Nic bardziej błędnego, przypominam sobie, że przedmiotową kopię pisma-zawiadomienia otrzymałem jako załącznik do korespondencji skierowanej do mnie przez jednego z wierzycieli.

Przyjecie na tej podstawie, że prawidłowo doręczono mi zawiadomienie o czynności rzeczoznawcy i tym samym rozpoczął się dla mnie bieg jakiegokolwiek terminu, jest tak mocno naciągnięte jak czepek pływacki.

Poza tym, jakie znaczenie dla terminów procesowych ma czynność rzeczoznawcy, skoro nie można jej zaskarżać choćby dlatego, że nie jest czynnością ani sądu ani komornika.

Szczegółowo opisałem to wydarzenie para prawne w moim wniosku z dnia 22.04.2010 do IV Wydziału Sądu Okręgowego Warszaw-Praga oraz Pani Prezes Sądu Okręgowego Warszaw-Praga – Marii Sztekier-Łabuszewskiej

Ale, jak powiedziałem: infamia to infamia, byle tylko apelację, skargę, wniosek, zażalenie oddalić, odrzucić nie licząc się ani z prawem ani z realiami. Chodzi przecież o zniszczenie krnąbrnego wroga władzy, pokazanie mu, że jest tylko numerem NIP i NFZ.

Moi drodzy oprawcy, pamiętajcie jednak, że siła człowieka nie mieści się w sile jego ziemskiej władzy ale w tym ile potrafi znieść i przetrwać oraz w sile jego Przyjaciół.

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 34.238.248.103

Google