RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Skarga do Strasburga


W mieście Strasburg posadowiła Unia Europejska Trybunał Praw Człowieka. Ten Trybunał miał być ostoją prawa, wzorem poszanowania praw człowieka, ochroną jednostki  i ostatnią deską ratunku dla tych zgnębionych i sponiewieranych przez władze.

Napisana została Konwencja Praw Człowieka i podpisana przez kraje, które poddają się władzy Trybunału w tym zakresie. Skargę może napisać każdy, kto uważa, że jego prawa jako człowieka zostały przez władzę dowolnego szczebla – naruszone. Nie ma przymusu adwokackiego co oznacza, że każdy sam pisać może trochę lepiej lub trochę gorzej.

Są ku temu opracowane druki dostępne w internecie a wcześniej nawet w niektórych sądach.

Skargę musi jednak poprzedzić cała możliwa w danym kraju procedura sądowa z wykorzystaniem wszelkich dopuszczalnych prawem środków odwoławczych. Najwięcej skarg było niegdyś odrzucanych z tego właśnie powodu, że skargę składano przedwcześnie.

Obecnie skargi odrzucane są też z innych powodów. Otóż – jak podaje Komisja Europejska – przy Trybunale Praw Człowieka utworzono sekcje narodowe, które załatwiają skargi w trybie tzw. przedsądów (po polsku – wstępnej selekcji). We wszystkich tych sekcjach zajmują się tym osoby wybrane w większości w sposób demokratyczny przez reprezentacje wszystkich sił politycznych w danym kraju.

Wyjątkiem jest Polska, dla której w Strasburgu pracują osoby wybrane przez polskie władze aktualnie rządzące i to wcale nie w sposób demokratyczny ale decyzyjny. Dlatego osoby te, jako opłacane przez władzę stoją na straży interesów władzy raczej niż tych, którzy na władzę się skarżą – takie przynajmniej ja mam osobiste doświadczenia opisane na mojej stronie internetowej.

Polskie skargi rozstrzyga wstępnie jednoosobowo pan ze Skandynawii, którego nazwisko nie znajduje się nawet na liście sędziów Trybunału na podstawie sprawozdań tajemniczego asystenta i wydaje decyzję o tym, że skarga jest do Trybunału przyjmowana albo raczej odrzucana – bez uzasadnienia i podania przyczyn (próbowałem dowiedzieć się kto jest tym asystentem – ale bezskutecznie).  Taka sytuacja przypomina raczej najbardziej zapomniany przez Boga polski Sąd Rejonowy niż Europejski Trybunał Praw Człowieka (kto nie wierzy – poczyta ‘paraprawo.pl’ i się przekona).

Od decyzji wstępnej nie ma oczywiście odwołania, więc skarga po latach oczekiwania i nadziei idzie w zapomnienie a po roku od decyzji dokumenty zostają zmielone i już po skardze.

Zresztą wyroki Trybunału też nie zawsze są respektowane przez kraje zobowiązane. Oficjalne dane ETPC wskazują, że Polska zalega na dziś z realizacją  ok. 920 wyroków.

Powodzenia!

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.95.208

Google