RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Procedury sądowe


Choć w Polsce istnieją trzy podstawowe kodeksy:

Kodeks Postępowania Cywilnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Karnego

i parę innych aktów proceduralnych, sądy i tak mają otwartą furtkę do własnej oceny wydarzeń mimo tak szerokiej ich kodyfikacji.

Wystarczy wywołać takie hasło jak ‘orzeczenie kończące sprawę’ – ileż doktoratów na ten temat napisano a ile publikacji i książek? A i tak stale przed sądami toczą się spory o praktyczne znaczenie tego zwrotu i prawidłowe wykorzystanie go w postępowaniach. Podobnie ma się sprawa z określeniem instancji sądowych. Nie dla każdej czynności na przykład, sąd drugoinstancyjny stanowi rzeczywiście II instancję. I już zagorzała dyskusja gotowa.

Kolejnym tematem mogą być skargi i zażalenia. Choć na przykład w Kodeksie Postępowania Cywilnego mamy wymienione w art. 394 orzeczenia, od których zażalenie przysługuje, to i tak w rozmaitych przepisach ustawodawca ‘poutykał’ albo ekstra możliwości albo ekstra bariery dla zażaleń. Dla przykładu bardzo ważna czynność jaką jest sprawozdanie z zarządu zajętą nieruchomością – nie może być zaskarżone po zatwierdzeniu go przez Sąd – a dlaczegóż by nie? Ile nieprawidłowości nieuczciwy zarządca może dokonać na szkodę dłużnika i wierzycieli?

Albo weźmy takie doręczenia pism sądowych i administracyjnych.

Znam sprawę administracyjną, w której pismo wróciło do urzędu już po siedmiu dniach ostemplowane i opisane, że adresat nie podjął w terminie. Tyle, że adresat miał na to dni 14 a awizo i zawiadomienie powinno być wywieszone na Poczcie albo nawet w budynku Gminy a już na pewno na drzwiach adresata. W innym znanym mi przypadku, ktoś nieudolnie i po chamsku podrobił podpis adresata na zwrotkach, które trafiły do sądu i prowadzący sprawę sędzia (?) przyjął je jako prawidłowo doręczone – choć znał ze setkę prawidłowych podpisów uczestnika postępowania. Nie pomógł nawet wniosek o ekspertyzę biegłego sądowego – sędzia odrzuciła wniosek i proceduje dalej.

Ciekawostką i jedną z ostatnich nowinek mających rzekomo przyspieszyć rozpoznawanie spraw jest wprowadzony 05.05.2012 przepis art. 207 Kpc. Generalnie chodzi w ni o to, że taki biedak działający bez adwokata, który mu tego szczegółowo nie wyjaśni, nie ma szans w trakcie postępowania nawet na złożenie pisma procesowego – o ile po wystąpieniu ze specjalnym wnioskiem – sąd mu na to nie pozwoli!

Zgodnie z tym przepisem, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody – ale od razu jest i wytrych znowu pozwalający sądowi na wszystko – chyba, że strona uprawdopodobni… 

Nigdzie nie ma definicji ‘uprawdopodobnienia’ – pełna swoboda oceny. To co dla jednych będzie twardym, ‘ziobrowym’ dowodem, dla drugiego nie będzie nawet prawdopodobne. W ten sposób sąd ma nieograniczone wprost możliwości manipulowania postępowaniem i realizowania swoich sympatii i antypatii wobec stron. Bo przecież, gdybyśmy chcieli takiego sędziego wyłączyć ze sprawy to i tak musimy uprawdopodobnić te właśnie różnice w traktowaniu stron – a sędzia złoży tylko oświadczenie, że nie łączy go z nami nic – i po sprawie. Trudno po takim rozstrzygnięciu o przychylność a nawet choćby tylko obiektywizm.

Na koniec jeszcze jeden przykład – skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Tu też główną rolę gra ‘uprawdopodobnienie’ braku naszej własnej winy w nie dotrzymaniu jakiegoś terminu. Znam przypadek, że nawet złożone do akt zagraniczne bilety lotnicze z miesięcznego pobytu leczniczego, zamówione z dużym wyprzedzeniem przed feralną datą czynności – nie przekonały sądu o niemożności złożenia pisma w terminie.

Łaska sądu na bardzo pstrym koniu jeździ….

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 34.239.150.57

Google