RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.


Blizne Łaszczyńskiego, 11.04.2012

Homo homini lupus est….

 

Powołana do życia została nowa strona internetowa, która z założenia swego nie ma być ani blogiem, ani forum ani też reklamą.

Opisywać ona będzie już 18 letnią historię moich potyczek sądowych prowadzonych ze Skarbem Państwa i Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencją Nieruchomości Rolnych) w obronie mojej rodziny, mojego zdrowia i życia, domu i zagrabionego bezprawnie mojego materialnego dorobku życia. Pokaże też historię mojej samotności, moje zachwiania wiary w człowieka rozumnego ale przede wszystkim w to, że sądy powszechne mają stanowić miejsce rzetelnego rozstrzygania ludzkich spraw, że uchwalane przez Parlament kodeksy i inne normy postępowania są czytelne, zrozumiałe i stosowane a Temida jednak nie jest ślepa.

 

Zdając sobie sprawę z trudności ze sformułowaniem właściwego charakteru tej strony, proszę o jej przychylne potraktowanie, komentarze i podpowiedzi co do formy strony, jej treści, zawartości przedstawianych dokumentów i dalszego jej profilu.

 

Podjąłem właśnie decyzję – a w ślad za nią pierwsze kroki – aby www.paraprawo.pl można było od sierpnia 2013 oglądać i czytać jako www.lowlaw.eu w języku angielskim. Będzie z tym masa pracy ale pracy się nie boję, czasami tylko zdrowie daje mi ‘żółtą kartkę’  i przywołuje mnie do przyhamowania.

 

Zawodowym prawnikom nadal uprzejmie polecam staranną lekturę mojej strony, gdyż postępowania, których jestem w większości uczestnikiem, są pionierskie w Polsce, nie mają dotąd ani bliźniaczych orzeczeń ani komentarzy i ze zdziwieniem (przynajmniej niektórzy – dotychczas optymiści) mogą zauważyć jak ulotne są zapisy Konstytucji RP o prawie obywatela do niezawisłego sądu i jaki uśmiech wywoła naiwna wiara zawarta w wypowiedziach polityków, że oni, że tylko, że wyroki, że niezawisłego sądu, że dopóki się nie udowodni… itd.

 

Państwo tak obecnie obwarowało swoje interesy, że pozew obywatela przeciwko jakiemukolwiek organowi Państwa jest z góry skazany na niepowodzenie i składają taki pozew jedynie osoby, na których masą spadkową nikt nie czeka i niewiele osób będzie po nich płakać. Na ich pogrzeb przyjdą nieliczni i tylko po to by się przekonać, że na pewno to ‘on’ został zakopany na wieczne odpoczywanie…

Ustawienie systemu w ten sposób, że będący tuż przed awansem Sędzia Sądu Rejonowego, zostaje oddelegowany do sprawy w której ma – według pozwu – zasądzić od Ministra Sprawiedliwości lub jeszcze gorzej – od jego bezpośredniego przyszłego przełożonego, czyli Prezesa Sądu Okręgowego – odszkodowanie na rzecz i korzyść ‘onego’, powoduje, że prowadzący postępowanie jest pod taką presją jak – nie przymierzając według komisji MAK – piloci Tupolewa.  Dodatkowo, presja ta wzrasta w wyniku reprezentowania Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną, której sama nazwa nawet mnie przyprawia o dreszcze.

 

Na własnym przykładzie wykazuję, że wyrok skazujący dla Aleksandry Jakubowskiej za dodanie (lub odjęcie) jednej litery w projekcie Ustawy o radiofonii to gruba przesada a i cała Afera Rywina zbędna w porównaniu z pozostającymi zupełnie bez konsekwencji zmianami czynionymi przez sędziów – właśnie w moim przypadku – Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego w treści Ustaw: Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego, gdy literalny zapis przepisu uniemożliwiał uzasadnienie wydanego orzeczenia korzystnego dla Skarbu Państwa i chroniącego jego organa przed konsekwencjami nawet karnymi.

 

W ten właśnie sposób w roku 2009 straciłem zasądzone już w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 30 milionów złotych odszkodowania…..

 

Aby zaś wprowadzić na stronę elementy relaksujące i ludzkie w swej wymowie, zamieściłem na niej i konsekwentnie nadal zamieszczam, krótkie i czasem zabawne opowiadania o moich młodzieńczych i nieco starszych podróżach – zilustrowane setkami podobno nie najgorszych fotek.

Znajdzie się też na stronie parę felietonów o historii mojej rodziny i moich latach szkolnych i studenckich spędzonych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej…

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google