RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Jak Rzecznik bronił moich Praw Obywatelskich


Skargi są zaprezentowane wraz z załącznikami, żeby czytający mógł sam ocenić, czy Rzecznik Praw Obywatelskich miał czego bronić, czy tez jestem nadwrażliwym, wychowanym w państwie opiekuńczym (PRL) młodym człowiekiem (l. 58) skarżącym się na byle co
Poniżej dokumenty w kolejności:
1/ Aktualne stanowisko Sądu Rejonowego w Sopocie – ale nie całego, bo jeden z sędziów (SSR Klecha) zatwierdził sprawozdanie z zarządu Janusza Ingielewicza, który właśnie według oficjalnego stanowiska Sądu Rejonowego w Sopocie nie był zarządcą tylko wykonywał czynności pomocnicze. Sąd nie wyjaśnił do dziś, komu pomagał a komu przeszkadzał w nie swoim mieszkaniu – ważne, że uszczuplił majątek Haliny Baudler o co najmniej 68.000 złotych – patrz Zagadnienie 7 i 8.
2/ Załączniki do pism skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich – patrz też Z sal sądowych 2.
3/ Korespondencja wymieniona z Rzecznikiem Praw Obywatelskich na przestrzeni dwóch lat.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że egzekucja w stosunku do mieszkań Pani Haliny Baudler (wcześniej moich) była umarzana TRZYKROTNIE w latach 2005 – 2006 (poszczególnymi umorzeniami, na podstawie art. 823 Kpc oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w sprawie I C 1220/05) a mimo tego w roku 2008 Sąd Okręgowy w Gdańsku przysądził własność tych mieszkań Januszowi Ingielewiczowi, który niezwłocznie je sprzedał a nowy nabywca z kolei je zadłużył hipotecznie i – marmolada z butaprenem.
Nie wiadomo w jaki sposób Sąd Okręgowy zdecydował o tym, że może wykonać w ogóle jakąkolwiek czynność egzekucyjną w roku 2008, gdyż hipoteka mieszkań była bez wpisów obciążających, czyli zaświadczała, że nie toczyła się żadna egzekucja.
Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku wiedział, że wszystkie postępowania są umorzone – z moich pism, które skierowałem do Sądu w styczniu 2007 załączając komplet postanowień sądowych o umorzeniu i ukończeniu egzekucji.
Jak wynika z pisma Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 19.07.2012, Sąd Rejonowy przyjął, że wszystkie cząstkowe egzekucje komornik połączył w jedno postępowanie KM 43/95, które toczyło się pod nadzorem Sądu Rejonowego w Sopocie pod sygnaturą I Co 36/95.  
Wydane przez komornika 20.12.2004 roku postanowienie o zawieszeniu egzekucji dotyczyło zatem wszystkich wierzycieli i skoro nikt nie zażądał jej podjęcia – umorzyła się ona z mocy samego prawa na podstawie art. 823 Kpc. Komornik potwierdził to dodatkowo wydając postanowienie o kosztach, które kończy postępowanie, gdyż jest wydawane po ukończeniu ostatniej czynności egzekucyjnej.

Polecam także uwadze felietony


1 komentarz »

  1. Autor: artur

    22 February 2013 @ 00:18

    Rzecznik praw obywatelskich to śmiech na sali.Towarzystwo wzajemnej adoracji.On jest tylko dla wybranych.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu · Adres TrackBack

Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google