RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Egzekucja komornicza


Jak zakładała na początku Ustawa, egzekucja jako postępowanie, została stworzona w celu zaspokojenia wierzycieli dłużnika z jego majątku osobistego, gdy on sam nie zaspokoił ich bądź ze względu na utratę płynności finansowej, bądź z wrodzonej niechęci do zwracania pożyczonych pieniędzy, bądź w wyniku nie zawinionej przez niego katastrofy gospodarczej prowadzonego przedsiębiorstwa, bądź też ze względu na utratę majątku w wyniku złodziejskich machlojek aparatu urzędniczego Państwa.  Na przykład ja osobiście utraciłem mój dorobek życia bo Agencja Nieruchomości Rolnych odmawia mi przez 18 lat zapłaty za bezprawnie zabrany mi majątek (decyzja ETPC w Strasburgu z roku 2005), prowadząc jednocześnie egzekucje komornicze z pozostałej jego reszty i płacąc sobie w ten sposób drugi raz za już zapłacone.

Egzekucje prowadzą poborcy podatkowi (egzekucja administracyjna) lub komornicy sądowi (egzekucja sądowa).

Żeby móc zwrócić się do egzekutorów z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy uprzednio uzyskać tytuł wykonawczy. Majątkowe tytuły wykonawcze powstają na bazie rozmaitych dokumentów, z których najbardziej znanymi są:

– bankowy tytuł egzekucyjny (opatrzony klauzulą wykonalności)

– akt notarialny z umieszczoną w nim specjalną klauzulą

– prawomocne orzeczenie sądowe

– prawomocna decyzja administracyjna.

W wyniku pewnej ewolucji w czasie, postępowanie egzekucyjne stawało się coraz odleglejsze w skutkach i swoim przebiegu od zamierzonego przez ustawodawcę. Ze względu na rozmaite słabości ludzkie przybierało charakter represyjny, polityczny lub rabunkowy. Jak pokazuje praktyka wierzyciel, który w wyniku tego postępowania miał być zaspokojony, otrzymywał coraz mniej i mniej aż w końcu koszty egzekucyjne w wielu przypadkach pochłaniały niemal całą kwotę uzyskaną w wyniku egzekucji i dług pozostawał a wierzyciel obchodził się smakiem.

Główne role w wywołaniu i przebiegu egzekucji odgrywają sądy wydające orzeczenia skutkujące powstaniem tytułów wykonawczych i organa egzekucyjne, które dość swobodnie interpretują przepisy o postępowaniu egzekucyjnym ale często ulegają ludzkim słabościom i nadmiernemu pociągowi do pieniędzy – z ludzi wszak się składają. I znowu, sądy, które powinny te organa nadzorować w ich pracy, okazują z różnych przyczyn wielką tolerancję dla uchybień procedury egzekucyjnej przyczyniając się w ten sposób do dramatów rodzinnych dłużników i ich samobójstw z bezsilności oraz do powstawania materiałów dla dziennikarzy budujących na tragediach ludzkich swój image.

Nie sposób nie podkreślić w procedurze egzekucyjnej ważnej roli tak zwanych ‘biegłych sądowych‘. I niech nie obrażają się ci uczciwi – ale akurat podczas 18 lat mojego udziału w kilkunastu egzekucjach nie natrafiłem na takiego.

A żeby nie być gołosłownym wspomnę o dokonaniu dwukrotnej wyceny domu, który u tego samego biegłego, mającego w komputerze matrycę poprzedniej wyceny w nowe urósł o siedemdziesiąt kilka metrów – za to potaniał o 215 tysięcy złotych. Innemu tak sama podzieliła się działka 1,5 hektarowa, że kawałek był po 100 zł za 1 m2 a kawałek po 8 zł za 1 m2 – komu ją wyceniał? Takie pytanie narzuca się samo.

Jeszcze w innym przypadku budynek dworski z roku 1825 o powierzchni 640 m2, po remoncie kapitalnym, otynkowany  ale jeszcze w stanie surowym zamkniętym z 1,5 hektarowym kawałkiem parku – biegły wycenił na 80 tysięcy złotych. Kupiła ten budynek sędzia, która nadzorowała egzekucję. Pytania są chyba w tym wypadku zbędne bo retoryczne.

Miałem też w ręku sporządzony opis parceli zarzuconej gruzem jako zabudowanej i innej, otoczonej pięknymi willami jako leżącej na odludziu. Parcela ta miała własną drogę asfaltową a opisana była jako bez dojazdu itd. itp.

I tu mamy do czynienia z decydującą rolą komornika, który takie wyceny zamawia formalnie, płaci za nie oraz sporządzając czynność opisu i oszacowania ‘zaklepuje’ ich treść i zawartość matematyczną – czyli cenę. Właśnie od komornika zależy czy egzekucja będzie uczciwa czy przekręcona.

I o tym najczęściej czytamy w prasie. Dopiero ten etap jest dla dziennikarzy najbardziej wyrazisty, nie można się przy tym za bardzo pomylić a czytelników liczby kłują w oczy jak cholera. Jeśli do tego dojdzie wybiórcza czasem aktywność organów egzekucyjnych w dokonywaniu czynności egzekucyjnych, przewlekanie lub przyspieszanie terminów czynności, rozpoznawania skarg i zażaleń oraz wydawania orzeczeń przez Sąd nadzorujący – zrozumiałe staje się porzekadło, że ‘komornik to nie zawód – to charakter’.

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.95.208

Google