RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie 16-02-2018

Wyrok SA w Warszawie 23.01.2017

Wyrok SA Warszawa 16.04.2014

 

Wyrok SO Praga 18.06.2012

 

Wyro SO Praga 29.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrok SO Warszawa 14.07.2015

Wyrok SO Praga 21.05.2015

 

Wyrok SA Warszawa 21.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrok SO Warszawa 11.06.2014

Wyrok SA w Warszawie z 07.02.2014

 

Wyrok NSA 21.06.2013

Wyrok NSA 19.07.2013

Wyrok SR dla Warszawy Śródmieścia 15.01.2010

Wyrok SR dla Warszawy Śródmieścia 20.06.2011

Wyrok SO Warszawa 14.05.2013

Wyrok SO w Warszawie 26.11.2012

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18.07.2012

Uchwała sądu najwyższego z dnia 18.07.2012

Wyrok SA 10.05.2012

Trybynał Konstytucyjny z dnia 12.04.2012

Uchwała SN z dnia 28.03.2012

Wyrok SSO Ewy Dietkow 16.03.2012

Wyrok SO 28.02.2011

Wyrok SO Szczecin 28.02.2011

Wyrok SN 03.12.2010

Wyrok SA 16.07.2009

Wyrok SO z dnia 30.05.2008

Wyrok SO w Warszawie 13.09.2007

Wyrok SO z dnia 14.11.2006

Wyrok z dnia 14.11.2006

wyrok

Zestaw wyroków na rzecz Agencji 27.11.2002

Wyrok SO w Szczecinie 20.09.2002

Orzeczenie SN z dnia 04.10.1957

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google