RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Skarga kasacyjna 713.2

Skarga kasacyjna 520.25.04.2015

Skarga do Prezesa SO w Warszawie 19.11.2013

Skarga o wznowienie 18.03.2013

Wniosek o wyłączenie SSO 24.12.2012

Wniosek do Prezesa SO 21.01.2013

Wniosek o wyłączenie SSO Ewy Dietkow 24.12.2012

Skarga HB i MT do Ministerstwa 20.08.2012

Skarga HB i MT do Ministerstwa 30.07.2012

Skarga z dnia 27.07.2012

Skarga do Ministerstwa z dnia 06.06.2012

Skarga z dnia 05.04.2012

Skarga do Ministerstwa 09.01.2012

Skarga z dnia 23.03.2012

Skarga do Ministerstwa 09.01.2012

Skarga z dnia 08.08.2011

Skarga z dnia 12.07.2011

Skarga o wznowienie 27.05.2011

Pismo z dnia 18.04.2011

Skarga do Ministerstwa Sprawiedliwości 30.07.2010

Wniosek-skarga z dnia 22.04.2010

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 22.03.2010

Skarga kasacyjna 25.01.2010

Moja skarga do ETPC 10.09.2009

Zbiór skarg

Moja skarga do ETPC 24.02.2007

Skarga z dnia 24.04.2004

Skarga z dnia 13 04 2004

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 26.09.2003

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 19.03.2003

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google