RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Pismo Stołecznego Zakładu Energetycznego 17.02.1995

Ekspertyza grafologiczna 17.09.2013

Odpowiedź Prokuratorii Generalnej na apelację 25.03.2013

Pismo Prokuratorii Generalnej 29.04.2013

Pismo Prokuratorii 04.03.2013

Pismo Sądu 30.01.2013

Manipulacje SSO Ewy Dietkow sprawami

Pokwitowania odbioru pism 29-30.12.2011

Odpowiedź na pozew 26.11.2012

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Pismo z dnia 25.07.2012

Pismo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 23.10.2012

Pismo Prokuratury Okręgowej w Warszawie 15.10.2012

Odpowiedź na pozew 27.09.2012

Pismo Prokuratorii Generalnej 20.11.2012

Odpowiedź Prokuratorii Generalnej 26.11.2012

Wezwanie do zapłaty wpisu 20.12.2012

Wszczęcie egzekucji 25.05.2012

Wezwanie z dnia 25.04.2012

Pismo komornika z dnia 26.01.2012

Pismo komornika

Odpowiedź z dnia 15.11.2011

Odpowiedź z dnia 18.10.2011

Pismo komornika 10.12.2010

Pismo MSZ 17.08.2010

Pismo ETPC 15.10.2009

Pismo ETPC 11.06.2009

Biegły.1 z dnia 06.08.2007

Pismo MSZ do ETPC 15.09.2006

Pismo MSZ do ETPC 19.04.2006

Zawiadomienie o wprowadzeniu w zarząd nieruchomości z dnia 08.06.2005

Zawiadomienie o wprowadzeniu w zarząd nieruchomości z dnia 08.06.2005

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z dnia 18.01.2005

Plan podziału sumy uzyskanej z  egzekucji

Ekspertyza ksiegowa 28.05.1999

Wezwanie do zapłaty należności z dnia 17.11.1997

Wezwanie do zapłaty należności z dnia 17.11.1997

Wezwanie do zapłaty należności z dnia 17.11.1997

Wezwanie do zapaty należności z dnia 17.11.1997

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 54.227.6.156

Google