RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Skarga do ETPC w Strasburgu 20.10.2016

Decyzja ETPC o odrzuceniu skargi – brak przemocy

Potwierdzenie przyjęcia skargi do rozpoznania 07.02.2017

Is the European Court of Human Rights…

…the place where we can expect justice? Or do we have to wait for the justice until the Judgment Day? Complaint to the ECHR in Strasbourg adopted in Poland colloquial term “go with it to Strasbourg”. We can go… but what for? Here are the reasons for the doubts and also latest news on that matter! >>>>

Wybór kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – autor: Ewa Siedlecka

Wniosek o wyłączenie SSO 24.12.2012

Moje zażalenie 28.01.2013

Postanowienie SO Warszawa – Praga 10.01.2013

Postanowienie SA 736 29.04.2013

Postanowienie SA 624 29.04.2013

Zawiadomienie o decyzji ETPC 12.07.2012

Zawiadomienie o decyzji ETPC 22.03.2012

Postanowienie Sądu Najwyższego 17.03.2011

Decyzja ETPC 24.01.2011

Pismo MSZ 17.08.2010

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 22.03.2010

Moje pismo do ETPC 26.11.2009

Moje pismo do ETPC 07.11.2009

Pismo ETPC 15.10.2009

Postanowienie SA Warszawa 02.10.2009

Moja skarga do ETPC 10.09.2009

Postanowienie SA 17.06.2009

Pismo ETPC 11.06.2009

Decyzja ETPC Strasburg 07.04.2009

Moja skarga do ETPC 24.02.2007

Pismo MSZ do ETPC 15.09.2006

Moje pismo procesowe 31.07.2006

Postanowienie SA Warszawa 07.06.2006

Pismo MSZ do ETPC 19.04.2006

Decyzja ETPC Strasburg 22.11.2005

Postanowienie SA Warszawa 27.10.2005

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 26.09.2003

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 19.03.2003

Postanowienie SR Radom 28.12.1994

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google