RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Archiwum roku 2011

Protokół sądowy 22.12.2011

Wizytator.4 z dnia 02.12.2011 

Wizytator.6 z dnia 26.11.2011Odpowiedź z dnia 15.11.2011

Wizytator.3 z dnia 03.11.2011 

Wizytator.2 z dnia 03.11.2011 

Wizytator.1 z dnia 03.11.2011 

Odpowiedź z dnia 18.10.2011

Zażalenie z dnia 05.09.2011

Postanowienie z dnia 12.08.2011

Skarga z dnia 08.08.2011

Moje zażalenie 27.07.2011

Protokół komorniczy nr 3 z dnia 20.07.2011

Biegły.2 z dnia 17.06.2011

Postanowienie SA 12.07.2011

Skarga z dnia 12.07.2011

Prezes z dnia 22.06.2011Postanowienie 14.06.2011

Skarga o wznowienie 27.05.2011

Postanowienie Sądu z dnia 18.05.2011

Postanowienie Sądu z dnia 29.04.2011


Pismo z dnia 18.04.2011

Postanowienie SO 13.04.2011

Wizytator.5 z dnia 04.04.2011
Moja apelacja 26.03.2011

Postanowienie Sądu Najwyższego 17.03.2011

Wyrok SO 28.02.2011

Wyrok SO Szczecin 28.02.2011

Postanowienie z dnia 14.02.2011

Zażalenie z dnia 08.02.2011

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Licznik odwiedzin

253807
Total Hits : 628804
Who's Online : 0
plugins by Bali Web Design

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Google