RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Archiwum roku 2010

Moje pismo 23.12.2010

Pismo komornika 10.12.2010

Wyrok SN 03.12.2010

Postanowienie Sądu z dnia 02.12.2010

Pismo Agencji 25.11.2010

Postanowienie z dnia 05.11.2010

Renta zażalenie z dnia 25.10.2010.

Rozstrzygnięcia skargi z dnia 13.10.2010

Odpowiedź Ministerstwa 13.10.2010

Postanowienie komornika z dnia 13.10.2010

Postanowienie SN 19.08.2010

Pismo MSZ 17.08.2010

Postanowienie komornika z dnia 13.08.2010

Skarga do Ministerstwa Sprawiedliwości 30.07.2010

Przemyk przedawnienie

Pismo Agencji 09.06.2010

Załączniki z linkami do dokumentów źródłowych

4/ pozew z dnia 19.04.2007

5/ odpowiedź na pozew z dnia 05.10.2007

6/ pismo powoda z dnia 05.10.2007

7/ pismo pozwanej z dnia 11.12.2007

8/ pismo powoda z dnia 30.10.2007

9/ pismo powoda z dnia 20.02.2008

10/ pismo pozwanej z dnia 25.03.2008

11/ pismo z dnia 12.04.1995 wraz z dowodem nadania

12/ nota księgowa nr 138/95 z dnia 06.04.1995

13/ „Rozliczenie Michała Turzyńskiego z tytułu umowy sprzedaży majątku ruchomego nr 90/93,  92/93, 125/93, 170/93, 174/93, 174/93 na dzień 15.03.1995

14/ kopia pełnomocnictwa ogólnego z dnia 04.01.1995 dla Krzysztofa Dzięcielskiego

15/ kopia pełnomocnictwa ogólnego udzielonego Jackowi Janiszewskiemu z dnia 17.07.1992, znak ZP/038/13/92

16/ kopia aktu notarialnego repertorium A nr 2795/95 z dnia 19.07.1995

17/ kopia pełnomocnictwa ogólnego udzielonego Adamowi Poniewskiemu z dnia 26.02.2009 r., znak ZP/0141-20/3/201/09

18/ kopia umowy sprzedaży z dnia 31.12.1993

19/ pismo Michała Turzyńskiego z dnia 11.02.1998

20/ pismo procesowe Michała Turzyńskiego z dnia 11.02.1998, sygn. akt I Nc 3378/97

20/ kopia umowy o przejęcie długu z dnia 04.01.1994

21/ kopia pisma z dnia 09.01.1996

22/ kopia wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27.11.2002, sygn. akt XI C 255/02

23/ kopia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25.06.2003, sygn. akt I ACa 196/03

24/ kopia wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.09.2000, sygn. akt XI C 513/98

25/ kopia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06.04.2001, sygn. akt XI Ca 254/98

26/ kopia wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 02.12.2004, sygn. akt XI C 698/04

27/ kopia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21.10.2005, sygn. akt I ACa 908/05

28/ kopia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.05.2002, sygn. akt I C 1434/99 wraz z adnotacją o postanowieniu SN z dnia 22.11.2004, sygn. akt I CK 634/04

29/ kopia pozwu o zapłatę z dnia 05.02.2004

30/ kopia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2007, sygn. akt II C 1136/06

31/ kopia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.10.2008, sygn. akt I Acz 198/08

32/ kopia pozwu z dnia 17.07.1995

33/ kopia wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20.09.2002, sygn. akt II Ca 468/02

Postanowienie Sądu z dnia 26.04.2010

Wniosek-skarga z dnia 22.04.2010

Pokaż Postanowienie z dnia 03.03.2010

Protokół z dnia 24.03.2010

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 22.03.2010

Postanowienie z dnia 08.03.2010

Proszę kapryśnego sądu

Skarga kasacyjna 25.01.2010

Rozszerzenie pozwu z załącznikami 18.01.2010

Zawiadomienie Sądu o dokonaniu potrącenia wierzytelności 18.01.2010

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google