RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Polecam aktualności

71 rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau – Matka

Proszę o zapoznanie się z felietonem, który napisałem ku pamięci mojej  Matki.  Czasem zbyt późno pojmujemy wielkość ludzi, którzy żyją obok nas – zbyt krótko….

Zagadnienie 10 – sądowe poprawki czy faule + cdn

Jakie zasługi i dla kogo czynią Przewodniczącym Wydziału Sądu Okręgowego i jak z sędziego orzekającego można stać się jednocześnie stroną tego samego postępowania + cdn >>>>

“Świat zepsuty” – dedykuję Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej na wybory 2015

Ignacy Krasicki, rok 1780

miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nie nastąpi….

Zagadnienie 11 – komornikowi jak za zboże + cdn

 14.07.2015  zapadł wyrok! SSO Anna Pogorzelska zużyła aż 17 kartek papieru aby obronić swego Prezesa i na koniec uzasadnienia stwierdzić, że: “…nawet stwierdzenie niezgodności orzeczenia z przepisami prawa….nie jest równoznaczne z działaniem bezprawnym Sądu.”  i dalej “…Sąd Okręgowy w orzeczeniu spornym kierował się nie tylko brzmieniem przepisów….ale w przeważającej mierze oparł się na praktyce sądów i zasadzie słuszności (?)…”. “Przeważającym w postanowieniu Sądu Okręgowego były nie uregulowania prawne i przepisy ale zasady słuszności i praktyki sądowej…“. Czy można się dziwić medialnym działaniom komorników i poniewieraniu obywateli przez sądy? Czy z tego wynika, że słuszna praktyka sądów to działanie wbrew przepisom? Ja chyba śnię! Po dłuższym namyśle – złożyłem 17.09.2015 bardzo krótką apelację >>>>

Zagadnienie 9 – niezawisłość sędziów bez granic

Z ostatniej chwili: Sprawę do końca w I instancji prowadziła bez przeszkód SSO Ewa Dietkow a mój wniosek o Jej wyłączenie odrzuciła osobiście i to jednoosobowo! W marcu SSO Ewa Dietkow wydała ostateczne postanowienie, którego kopię doręczono mi 24.08.2015. Warto przyjrzeć się szczegółowo uzasadnieniu wydanego postanowienia i porównać jego treść z całkowicie przeciwną opinią biegłej sądowej, w oparciu o którą postanowienie to winno być wydane. Można dostać głębokich bruzd na czole ze zdziwienia jak różne elementarze służyły w Polsce Ludowej do nauki czytania – literatura niemal sensacyjna.
Apelacja odrzucona bo podrobione moje podpisy, bez jakiegokolwiek sprawdzenia, SSO Ewa Dietkow usankcjonowała postanowieniem 03.07.2013 jako prawidłowe potwierdzenie doręczenia!  Czy dlatego nie dopuszczono do jej wyłączenia? Moje zażalenie na to postanowienie z 17.07.2013 zostało odrzucone w dniu 29.07.2013 a od spóźnionej w takim wypadku apelacji SSO Ewa Dietkow zażądała 20.000 złotych wpisu!
Według moich doświadczeń osobistych, tzw. niezawisłość sędziów, przestaje być atrybutem praworządności  a staje się usprawiedliwieniem dla rażącego łamania prawa.  Skutkiem tego w prowadzonym od czterech lat moim postępowaniu przeciw egzekucyjnym III C 736/08 nie odbyło się żadne merytoryczne posiedzenie Sądu a wezwanie na termin, na którym zapadł wyrok, nie zostało mi doręczone, zaś mój podpis na “zwrotce” został prostacko podrobiony. Mimo tego SSO Ewa Dietkow orzekła 16.03.2012  o oddaleniu pozwu bez jakiejkolwiek czynności procesowej. Podobnie postanowieniem na pierwszym posiedzeniu odrzuciła 16.11.2012  moje powództwo III C 278/10. I właśnie otrzymałem dwa postanowienia Sądu Apelacyjnego. A jak dalej potoczyły się wydarzenia w sprawie – proszę czytać na końcu felietonu. >>>>

Zagadnienie 8 – historia uczciwości sędziów (niektórych) i komorników (też niektórych)

Kolejne ustawy o czynnościach i kosztach komorników od lat wzbudzały i nadal wzbudzają kontrowersje wśród uczestników postępowań egzekucyjnych swoimi mało precyzyjnymi sformułowaniami dającymi komornikom praktycznie swobodną rękę do dokonywania rozmaitej skali „przekrętów”, jeśli nie przestępstw, popełnianych – niestety przy niemej akceptacji sądów i prokuratur (dowody w moim archiwum) >>>>

Podróż druga i pół – Związek Radziecki’76

Zakaz palenia papierosów na Placu Czerwonym obowiązuje od 40 lat
Czerwiec roku 1976 przyniósł Polsce brzemienne w skutkach protesty robotnicze – te znane i obfitujące w konsekwencje – w Radomiu i Ursusie i te mniej znane i mniej komentowane >>>>

Przed 20 laty w dniu 13 marca 1995 roku…

…strażnicy Skarbu Państwa z Agencji Nieruchomości Rolnych odebrali mi bezprawnie wielomilionowy majątek i do dziś nie wystawili zań pokwitowania ani nie uiścili zapłaty. Stało się to bez jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego i bez mojej obecności. Sam Skarb Państwa – broniony zaciekle i bez przebierania w środkach przez Sądy od Rejonowego do Najwyższego oraz Prokuratorię Generalną – przez 20 lat uchyla się całkowicie od odpowiedzialności za tę grabież. I nawet teraz, ostatnio, w sprawie III C 956/13 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga, wszechwładna Agencja kolejny raz zlekceważyła prawo i sprawiedliwość nie wykonując zarządzenia Sądu zobowiązującego Agencję do przedstawienia konkretnych dokumentów księgowych.  Życie się kończy – krzywda trwa gdy spolegliwe wobec władzy media nabrały wody w usta i milczą, milczą… >>>>

Z sal sądowych 1 – pozew, wyrok, apelacja

Z ostatniej chwili!

W sprawie została złożona, datowana na 25.04.2015,  skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego – choć nie bez kłopotów.
Wyznaczony mi “z urzędu” Radca Prawny odmówił sporządzenia tej skargi o czym powiadomił mnie pismem z dnia 02.03.2015. Mój wniosek skierowany do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie został przyjęty i Rada wyznaczyła mi innego Radcę Prawnego.
Ciekawe przy tym jest to, że:
– na rozprawie apelacyjnej Sędzia poinformowała mnie, że jestem zwolniony od kosztów postępowania kasacyjnego i mogę ubiegać się o pełnomocnika “z urzędu” – w zgodzie z treścią art. 117 par. 1 Kpc.
– mój wniosek o sprostowanie protokołu z owej rozprawy poprzez wpisanie doń powyższego został oddalony
– pełnomocnika “z urzędu” przyznano mi (a nawet dwóch) co nie przeszkadzało Sądowi Apelacyjnemu obecnie (już po złożeniu skargi kasacyjnej) wezwać mnie do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100.000 złotych (moja renta inwalidzka wynosi obecnie 613,29 zł).
Za jakiś czas zobaczymy, czy Orwell tryumfuje a podział Polaków na równych i równiejszych trwa i czy równiejsi umocnili swe pozycje czy też dysproporcje w “równości” nieco się wyrównały.
Zapis i idea art. 32 Konstytucji RP – według mnie – został  21 listopada 2014  (wyrok SA z uzasadnieniem) w sali B Sądu Najwyższego, prawomocnie zszargany a Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalając moją apelację potwierdził niewzruszalność tak zwanego “domniemania rzetelności” jakim obdarzone są działania i orzeczenia sędziów Sądu Najwyższego. I gdyby komuś przyszło do głowy próbować poddać je kontroli – dostanie “po łapach” jak dostałem ja (a w czasie trwających ostatnio tak zwanych “wyborów samorządowych” – cale polskie społeczeństwo).  A jednak Parlament uchwalił stosowny przepis art. 424.1b Kpc temu służący!! >>>>

Z sal sądowych 3 – po co komu potrzebne Ministerstwo Sprawiedliwości?

 Będzie to historia krzywdy, która wyrządzona w roku 1995 przez ówczesnego wicepremiera Jacka Janiszewskiego, zniszczyła życie jednostki, dość licznej rodziny i sporego grona osób stowarzyszonych z poszkodowanym. Będzie też w tej historii rola główna dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które zamiast te krzywdę naprawić łatwo dostępnymi prawnie krokami, wypuściło do boju przeciw pokrzywdzonemu Prokuratorię Generalną aby ta dobiła go ostatecznie – niech bestia zdycha i nie podnosi już więcej łba. A było to tak: >>>>

Is the European Court of Human Rights…

…the place where we can expect justice? Or do we have to wait for the justice until the Judgment Day? Complaint to the ECHR in Strasbourg adopted in Poland colloquial term “go with it to Strasbourg”. We can go… but what for? Here are the reasons for the doubts and also latest news on that matter! >>>>

Z sal sądowych 2 – pozew, wyrok, apelacja

07.02.2014 pozostanie w pamięci Pani Haliny Baudler i mojej jako symbol uprawomocnienia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie faktu bezprawnego zaboru mienia wielkiej wartości. Funkcjonariusze Skarbu Państwa POlskiego bez żenady i bez odszkodowania, pozbawili w 2008 roku HB własności hipotecznego mieszkania z czystą hipoteką i bez długów oraz egzekucji nielegalnie (naszym zdaniem) wydanym wyrokiem. Mimo złożonych przez HB kilku skarg, Ministerstwo Sprawiedliwości nie ruszyło w tej sprawie palcem. Obecna rencistka tracąc dorobek swojego życia, wybuli dodatkowo 5.400 zł kosztów na rzecz Prokuratorii Generalnej. Odpis wyroku z uzasadnieniem pokazuje, że obywatelowi nie gwarantuje się pełnego wyboru przez Sąd faktów ale jedynie ich selekcję niezbędną dla uzyskania zgodności wyroku ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej zastępującej Skarb Państwa. 

Minister Gowin i Prezes Milewski pozwani solidarnie przed Sąd o milion złotych odszkodowania, sygn. akt I C 508/11. Pismo Sądu 30.01.2013 a z nim pytanie:
dlaczego ani Sąd Okręgowy w Warszawie ani Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku i Minister Sprawiedliwości, występujący razem jako strona w procesie, nie mogą wyegzekwować od Sądu Rejonowego w Sopocie przez równo dwa lata, akt sądowych I Co 36/95 i poddają się rezygnując z tego podstawowego dowodu – w sytuacji, gdy druga strona procesu – Pani H.B. – od 16 lat nie może przejrzeć tych akt? , Radca prawny Prokuratorii Generalnej oraz delegowany SSR Rafał Wagner załatwiają milionową sprawę 09.05.2013 (wysłuchaj) w 6 minut 50 sekund !  Pismo Prokuratorii Generalnejwyrok Sądu Okręgowego i rozpaczliwa apelacja poszkodowanej i sponiewieranej przez ‘sprawiedliwość’ >>>>

Zagadnienie 7 – pewnie już kryminalne.

Sąd współpracujący z komornikiem (por. też Zagadnienie 3) może odebrać właścicielowi zarząd jego mieszkaniem i samo mieszkanie i to w kilka lat po zakończeniu egzekucji i wydaniu postanowienia o jej kosztach. A jakich kosztach – czytajcie poniżej w “ósemce” i dalej o bieżących wydarzeniach, w których przymusowe wymeldowanie. >>>>

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Z ostatniej chwili

22.07.2013 Sąd Rejonowy w Szczecinie rozpoznał moje zażalenie z dnia 11.04.2013 i o godz. 11.30 oddalił je postanowieniem.
Nie wie lewica, co czyni prawica, czyli o tym jak dwoje radców prawnych rządowej Agencji udając, że nie wiedzą o swoich działaniach, próbuje wyłudzić miliony. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oddaje sprawę do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie pismem z 15.10.2012 a ta dalej do Prokuratury Rejonowej pismem z 23.10.2012. W dniu 23.01.2013 ucieszyłem się gdy otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu śledztwa o czyn z art. 231 par.1 Kk w zw. z art. 12 Kk. Zaniepokoiło mnie zapowiedziane tym zawiadomieniem ograniczenie śledztwa. Nie przypuszczałem jednak w najczarniejszych snach, ze zakończy sie ono w ten sposób. Zgodnie bowiem z moimi przewidywaniami sprawę po to przesuwano, żeby jej ‘ukręcić w końcu łeb’ i to w sposób najmniej wybredny. Treść tego haniebnego i kompromitującego postanowienia z dnia 25.03.2013 załączam. >>>>

Podróże na luzie

Czasy PRL można z grubsza podzielić na odcinki ‘zaciskania kagańca’ i ‘odwilży’. Jako, że całe nasze życie toczy się według schematu sinusoidy to i te okresy następowały naprzemiennie ze swoimi maksimami i minimami. Mnie przyszło żyć już w nieco lepszych czasach bo od roku 1955, czyli miałem start niemal równo z ‘odwilżą gomułkowską’ >>>>

Podróż szósta – Kiruna – Gibraltar’78

W roku 1978 planowanie podróży od krańca do krańca Europy choćby (nie mówiąc o ziemskim globie), zdawało się zamierzeniem z rodzaju science fiction i to nie tylko w gronie studentów niezamożnych i bez specjalnych rodzicielskich koneksji ale także wśród tych dobrze sytuowanych i ustosunkowanego pochodzenia. >>>>

Podróż piąta – Ameryka Płd.’90

Zarys tej podróży powstał w szalonej głowie autora na lotnisku Okęcie tuż po wylądowaniu samolotu LOTu, którym wróciłem z Singapuru (podróż czwarta), gdy w megafonach dało się słyszeć zapowiedź: “…wylądował samolot, rejs nr…z Moskwy, pasażerowie przylatujący z Buenos Aires proszeni są…”. >>>>

Podróż czwarta – Singapur’89

Działo się to niedługo przedtem, jak wiele krajów w odpowiedzi na ogłoszenie aktorki Szczepkowskiej o zniknięciu z Polski ustroju komunistycznego, zniosło wizy turystyczne dla obywateli Polskiej Rzeczpospolitej – nadal Ludowej. >>>>

Podróż trzecia – Belgrad’78 (w Jugosławii, jeszcze)

Nasza nowa demokracja przyniosła Polsce zmiany, których nikt rozsądny nie potrafił przewidzieć nawet w istotnej ich części. >>>>

Podróż druga – Turcja`75

W roku 1975 pogranicze turecko – irańskie było bardziej spokojne od najbliższej północnemu Cyprowi zatoki Iskenderun. >>>>

Podróż pierwsza – Czechosłowacja’72

Felietony o podróżach rozpocznę od mojej pierwszej, zagranicznej podróży z roku 1972 w czechosłowackie wówczas Tatry >>>>

Moje klimaty na polskiej ziemi

Jak i po co uchwalono w Parlamencie RP przepis art. 424.1b Kpc

Jak i czym rządzą Niemcy w Warszawie?

Najnowsze dokumenty znajdują się w kontynuacji wpisu.

Ogólnie jest chyba wiadome, że RWE Polska SA to element układanki o końcowej nazwie RWE AG Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk a z polska: „Reńsko-Westfalski Producent Energii Elektrycznej”. Firma ta w roku 2002 przejęła władztwo nad dotychczasowym polskim dystrybutorem energii elektrycznej – STOEN SA przejmując tym samym praktyczną władzę nad Warszawą. Od tej pory w Warszawie nic nie może się dziać bez wiedzy i udziału RWE Polska SA. Wiedzą o tym dobrze i władze Warszawy i funkcjonujące w Warszawie urzędy, sądy i inne instytucje z prądu korzystające. >>>>

Zagadnienie13 – jak rozwiązać problem emerytur

Pytanie tyleż retoryczne co praktyczne. Po zaistniałej już próbie ustalenia wieku emerytalnego na 67 lat oto kolejny pomysł miłościwie panującej nam Władzy (ciąg dalszy). >>>>

Zagadnienie 6 – renta + informacje bieżace

Czy nowy, uważany za katolika były Minister Spraw Wewnętrznych a obecnie Minister Sprawiedliwości, Marek Biernacki zainteresuje się, jak podlegli mu komornik i sędziowie, łamiąc prawo, grabią inwalidę z jego renty? Czytajcie też dodane “Z ostatniej chwiliI żeby nikt nie miał wątpliwości, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił moje zażalenie z dnia 02.05.2013 postanowieniem z dnia 06.11.2013. A jak je uzasadnił…to dopiero historia. Zobaczmy co na moją skargę z dnia 19.11.2013 odpowiedział Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawę skwitował pismem z dnia 29.11.2013 zawierającym jedno zdanie rozwinięte, podpisane przez Sędziego Wizytatora Paulinę Asłanowicz – bohaterkę III części mojego felietonu o wizytatorach. Zauważenia wymaga fakt, że ja skarżyłem poświadczenie nieprawdy w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Apelacyjnego a Wizytator postawił zasłonę dymną z nieograniczonej niezawisłości sędziów – także od prawa?  >>>>

Polecam także uwadze felietony


Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Licznik odwiedzin

253796
Total Hits : 628782
Who's Online : 2
plugins by Bali Web Design

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Google